Vrijvolmaakt

Vrijvolmaakt Privacybeleid

Privacy Policy
Vrijvolmaakt hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy hopen wij op een transparante manier informatie te geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Vrijvolmaakt doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met alle verstrekte persoonsgegevens. Vrijvolmaakt houdt zich hierbij in alle gevallen aan de huidig geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Vrijvolmaakt in ieder geval:
o Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in deze Privacy Policy.
o De verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het te behalen doel.o Vraagt om de uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens.
o Passende maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
o Geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor de behandeling en uitsluitend met toestemming van u.
o Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Vrijvolmaakt is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliëntPersoonsgegevens van de cliënt worden door Vrijvolmaakt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
o Administratieve doeleinden.
o Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
o Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
o Communiceren richting gespecialiseerde over behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
o De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrijvolmaakt de volgende persoonsgegevens van u vragen:
o Voornaam
o Achternaam
o Adres
o Geboortedatum
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Geslacht

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vrijvolmaakt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
o Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over de nieuwste diensten en/of aanbiedingen.
o Het informeren van de persoon over eventuele vakanties en/of speciale openingstijden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
o Het inschrijf-formulier, website en nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrijvolmaakt de volgende persoonsgegevens van u vragen:
o Voornaam
o Achternaam
o Adres
o E-mailadres
o Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Vrijvolmaakt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
o Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Vrijvolmaakt verstrekt worden uitsluitend aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en uitsluitend met uw toestemming.

Vrijvolmaakt geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De door u verstrekte gegevens zullen niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
Vrijvolmaakt verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vrijvolmaakt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Uw gegevens zullen automatisch verwijderd worden indien u twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

Beveiliging
Vrijvolmaakt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
o Alle personen die namens Vrijvolmaakt handelen zijn contractueel gebonden aan geheimhouding daarvan.
o Alle computers zijn voorzien van de laatste virusscanners en scherp ingestelde firewalls.
o Vrijvolmaakt is voorzien van een goedgekeurd beveiligingssysteem.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Vrijvolmaakt behoudt zich het recht u te kunnen vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u Vrijvolmaakt eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen via info@vrijvolmaakt.nl 

Indien we onverhoopt samen niet tot een passende oplossing kunnen komen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via onderstaande gegevens: 

Contactgegevens
Vrijvolmaakt
t.a.v. Marieke van der Valle-de Haan
06-42601957
info@vrijvolmaakt.nl
www.vrijvolmaakt.nl

Scroll naar top